Statut

REGULAMIN KOŁA SEP nr 17

Uchwalony dnia 28.10.2013 r.

Rozdział 1- Postanowienia ogólne. 1

Rozdział 2 Cele i środki działania. 1

Rozdział 3 - Członkowie Koła - prawa i obowiązki 1

Rozdział 4 - Władze Koła. 2

Rozdział 5 - Zasady ordynacji wyborczej, głosowań i podejmowania uchwał w SEP. 3

Rozdział 5 - Majątek Koła. 3

Rozdział 6 - Postanowienia ogólne. 3

 

Rozdział 1- Postanowienia ogólne

§1.  Organizacja nosi nazwę "Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 17 przy URS Polska Sp. z o.o." zwana dalej Kołem SEP.
§2.  Koło nr 17, jest organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym, stanowiącym dobrowolne zrzeszenie elektrotechników wszystkich specjalności.
§3.  Siedzibą Koła jest URS Polska Sp.z o.o. Biuro w Poznaniu.
§4.  Koło SEP opiera swą działalność na statucie SEP i regulaminie Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
§5.  Godłem Koła SEP, podobnie jak Stowarzyszenia Elektryków Polskich, są stylizowane białe litery SEP na niebieskim tle, zamkniętym białym okręgiem.
§6.  Celem Koła SEP jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy, kwalifikacji zawodowych, kultury technicznej i etyki zawodowej oraz umiejętności z zakresu elektrotechniki.
§7.   Cele Koła są realizowane przez:

Rozdział 2 - Cele i środki działania

-        organizowanie wyjazdów naukowo-technicznych, integracyjnych

-        organizowanie sympozjów i spotkań naukowych

-        organizowanie spotkań z teoretykami i praktykami z zakresu elektryki i dziedzin pokrewnych

-        utrzymywanie kontaktów z innymi kołami

-        organizowanie i udzielanie pomocy koleżeńskiej

-        przestrzeganie i kształtowanie zasad etycznego postępowania

-        organizacja życia towarzyskiego

§8.  Środki na organizowanie wyjazdów naukowo-technicznych, integracyjnych pochodzą z:

-        funduszy własnych koła

-        dofinansowania Oddziału Poznańskiego SEP

-        wpłat każdego z uczestników wyjazdu.

Rozdział 3 - Członkowie Koła - prawa i obowiązki

§9.        Każdy członek Koła ma prawo korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uczestnictwa w działaniach wymienionych w §7.
§10.     Każdy członek Koła ma obowiązek:

-        przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu

-        czynnego udziału w pracach i działalności Koła

-        popierania działalności Koła oraz dbałości o jego dobre imię

-        regularnego opłacania składek członkowskich

§11.    Członkami zwyczajnymi mogą być:

1)     osoby z wykształceniem wyższym, których specjalność wyuczona lub działalność zawodowa wiąże się z elektrotechniką,

2)     studenci wyższych uczelni o specjalnościach związanych z elektrotechniką,

3)     technicy wszystkich dziedzin elektrotechniką,

4)     absolwenci oraz uczniowie dwóch ostatnich lat średnich szkół zawodowych i słuchacze szkół pomaturalnych o specjalnościach związanych z elektrotechniką,

5)     inne osoby, których osiągnięcia w dziedzinie elektrotechniką lub działalność na rzecz SEP uzasadniają przyjęcie.

§12.  Członka zwyczajnego, na podstawie pisemnej deklaracji z poparciem dwóch wprowadzających członków SEP, przyjmuje i rejestruje zarząd oddziału.
§13.  Członek zwyczajny ma prawo do:

1)     czynnego i biernego udziału w wyborach do władz SEP,

2)     przynależności do wybranego koła, sekcji, klubu, a także kandydowania do innych jednostek organizacyjnych SEP,

3)     udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach SEP,

4)     korzystania z pomocy w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, w ochronie praw twórczych i zawodowych, w działalności naukowo-technicznej, w uzyskiwaniu zatrudnienia oraz z ulgowych opłat za usługi służące realizacji celów statutowych SEP,

5)     występowania z wnioskami i postulatami do władz SEP,

6)     ubiegania się o tytuł specjalisty, rzeczoznawcy i wykładowcy SEP.

§14.     Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1)     przestrzegania postanowień statutu i udziału w realizacji celów SEP,

2)     czynnej działalności w jednostkach organizacyjnych, w których uczestniczy,

3)     przestrzegania zasad etycznego postępowania,

4)     opłacania składki członkowskiej.

§15.     Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek:

1)     pisemnej rezygnacji zgłoszonej zarządowi oddziału lub w przypadku członka zagranicznego – zarządowi głównemu,

2)     skreślenia z listy członków na mocy uchwały właściwego zarządu podjętej w przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej przez 12 miesięcy, pomimo wcześniejszego udokumentowanego upomnienia,

3)     wykluczenia orzeczeniem głównego sądu koleżeńskiego.

Rozdział 4 - Władze Koła

§16.  Władzami Koła są:

1)     walne zebranie członków lub delegatów koła, zwane w skrócie WZK,

2)     zarząd koła

§17.  Walne Zgromadzenie (WZK) jest najwyższą władzą Koła. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie Koła.
§18.  Walne Zgromadzenie (WZK) zwoływane jest raz do roku, pod koniec roku. W każdym czasie, na wniosek 1/3 liczby członków Kola lub Prezesa, można zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
§19.  Uchwały Walnego Zgromadzenia (WZK) są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Kola, w tym Prezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. Obrady władz Koła są prawomocne do podejmowania uchwał przy obecności przynajmniej połowy liczby uprawnionych członków. Obrady Walnego Zgromadzenia Koła w drugim terminie, są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
§20.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

-          wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu i członka Zarządu

-          uchwalanie zmian regulaminu

-          podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła

-          przyjmowanie kierunków działalności i okresowych sprawozdań z działalności

§21.          Zarząd Koła składa się przynajmniej z:

-          prezesa

-          sekretarza koła

-          skarbnika koła

§22.          Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

-        kierowanie działalnością i reprezentowanie koła zgodnie ze statutem SEP, regulaminem koła oraz uchwałami WZK, WZDO, ZO, WZD i ZG,

-        zarządzanie środkami finansowymi koła zgodnie z zasadami finansowania działalności uchwalonymi przez zarząd oddziału,

-        zwoływanie Walnych Zgromadzeń Koła

-        przyjmowanie i wykluczanie członków Koła

-        wnioskowanie w sprawie nadawania odznak, medali i wyróżnień.

§23.     Posiedzenie Zarządu Koła może się odbyć się przy obecności większości członków Zarządu Koła. Uczestnictwo w posiedzeniu Zarządu jest obowiązkowe. Ewentualna niedyspozycyjność powinna być zgłaszana Prezesowi minimum jeden dzień przed planowanym posiedzeniem. Prezes powiadamia członków Zarządu o posiedzeniu zwyczajnym na co najmniej 5 dni roboczych przed jego terminem, podając termin, miejsce i proponowany porządek zebrania.
§24.     Posiedzenie Nadzwyczajne Zarządu może zostać zwołane bez stosowania się do §23.
§25.     Wnioski z posiedzenia Zarządu Koła przedstawione są na zgromadzeniu Koła.
§26.     Prezes może zgłosić uzasadniony wniosek o zawieszenie w czynnościach danego członka Zarządu Koła (nieusprawiedliwiona nieobecność na trzech kolejnych zebraniach Zarządu, daje podstawę do zgłoszenia wniosku).
§27.     Odwoływanie członków Zarządu Studenckiego Koła SEP odbywa się:

-        na dobrowolna prośbę członka Zarządu

-        poprzez odwołanie przez Zarząd Koła

§28.     Decyzje Zarządu dotyczące zarządzania majątkiem Koła podejmowane są większością głosów członków Zarządu.
§29.     Kadencja władz i organów wybieralnych SEP wszystkich szczebli trwa cztery lata.
§30.     Funkcje prezesa Koła SEP mogą być pełnione nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Ponowny wybór na te funkcje jest możliwy po okresie, przerwy co najmniej jednej kadencji.

Rozdział 5 - Zasady ordynacji wyborczej, głosowań i podejmowania uchwał w SEP

  1. W wyniku wyborów prezesem Koła SEP zostaje kandydat, który uzyska ponad 1/2 oddanych ważnych głosów.
  2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu na prezesa żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej w ust. 1 liczby głosów, odbywa się druga tura głosowania na dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania równej liczby głosów o umieszczeniu na liście kandydatów do drugiej tury głosowania decyduje dłuższy staż członkowski. Prezesem zostaje wybrany kandydat, który uzyska większą liczbę głosów, a przy równej liczbie głosów kandydat o dłuższym stażu członkowskim.
  3. Członkami zarządu, zostają kandydaci, którzy w wyborach otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania przez kandydatów na miejscach mandatowych równej liczby głosów, o wyborze decyduje dłuższy staż członkowski.
  4. Wybrany prezes koła uzyskuje mandat delegata na WZDO, a prezes oddziału mandat delegata na WZD. Mandat prezesa mieści się w ogólnej liczbie delegatów danej jednostki organizacyjnej.

Rozdział 5 - Majątek Koła

§31.     Na majątek Koła składają się:

-        odpisy składek członkowskich

-        dotacje

-        dochody z wszelkich imprez i działalności podjętych przez Koło

-        inne wpływy nie kolidujące z istniejącym ustawodawstwem

 

§32.     Składka członkowska w 2013 r. dla członków zwyczajnych (indywidualnych) wynosi:

-        normalna - 6 zł miesięcznie (72 zł za cały rok)

Składki można wpłacać gotówką lub przelewem u Skarbnika Koła.

 

Rozdział 6 - Postanowienia ogólne

§33.     W sprawach nieuregulowanych Statutem Koła SEP ma zastosowanie Statut Stowarzyszenia Elektryków Polskich z dnia 19 grudnia 2007 r.

 

Prezes                    Sekretarz                Skarbnik               Członek Zarządu

Robert Grypczyński  Małgorzata Jurczok     Wiktor Gałęzowski   Zygmunt Konopacki

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka cookies